بازاریابی سرنخ (Lead Marketing)

 

هزینه به ازای سرنخ (Cost-per-Lead)

هزینه به ازای سرنخ

(Cost-per-Lead)

 

هزینه به ازای هر فروش (Cost-per-Sale)

هزینه به ازای هر فروش

(Cost-per-Sale)

 

-------------------------------------------------------------

 

;

هزینه به ازای سرنخ هزینه به ازای سرنخ (Cost-per-Lead)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه به ازای سرنخ

 

هزینه به ازای سرنخ

 

هزینه به ازای سرنخ

 

;

هزینه به ازای فروش هزینه به ازای هر فروش (Cost-per-Sale)

 

مدل دیگری از تبلیغات آنلاین، هزینه به ازای هر فروش می باشد. از این مدل معمولا برای انجام بازاریابی پورسانتی یا رابطه ای بهره می برند و همانطور که از نام آن مشخص است، شما به ازای هر محصول یا خدمت شرکتتان که از طریق این بازاریابی به فروش می رسند، مبلغی را به شرکت بازاریابی یا تبلیغاتی پرداخت می کنید. طبیعی است که در این نوع تبلیغات، کاربر می بایست یک اکشن خاصی انجام دهد و خریدی بکند درنتیجه این مدل نسبت به مدلهای دیگر، پیچیده تر می باشد.

خَُب این خیلی مطلوب است که شما امور بازاریابی را به افراد متخصص می سپارید و به ازای تعداد محصولی که فروش رفته، درصدی از فروش را به تبلیغ کننده پرداخت می کنید و با این کار ریسک هزینه ای را که انجام داده اید پایین می آورید. 

 

هزینه به ازای فروش

 

هزینه به ازای فروش

 

هزینه به ازای فروش

 

;